VRÁTENIE TOVARU Z INTERNETOVÉHO OBCHODU

Máte právo odstúpiť od zmluvy v termíne do 30 dní bez udania akéhokoľvek dôvodu. Termín na odstúpenie od zmluvy vyprší po uplynutí 30 dní odo dňa prevzatia zásielky. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je nutné, aby ste nás informovali:

Informáciu o odstúpení od zmluvy môžeme obdržať vo forme listu zaslaného poštou, faxom, alebo e-mailom. Môžete využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to povinné.

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

Ak chcete dodržať lehotu na odstúpenie od zmluvy, stačí, keď nám pošlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Následky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy Vám vraciame všetky obdržané platby, vrátane nákladov na doručenie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli na základe Vami zvoleného spôsobu dodania tovaru k nám, pokiaľ si vyberiete iný, než najlacnejší a obvyklý spôsob, ktorý Vám ponúkame), bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, v ktorom sme obdržali zásielku s vráteným tovarom. Vrátenie platby sa uskutoční rovnakým spôsobom, ktorý ste použili pri prvotnej transakcii, ibaže ste sa výslovne dohodli na inom spôsobe; v každom prípade, nebudete znášať žiadne poplatky v súvislosti s týmto vrátením. Môžeme pozastaviť vrátenie sumy až do času doručenia tovaru, alebo do času predloženia dôkazu o jeho odoslaní podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Tovar zakúpený v internetovom obchode www.greenpointfashion.com môžete poslať na nižšie uvedenú adresu. Budete musieť znášať priame náklady spojené s vrátením tovaru. Ste zodpovední len za zníženie hodnoty vecí, ktoré vyplýva z používania vecí iným spôsobom, než bolo nutné na zistenie charakteru, vlastností a fungovania vecí.

Adresa pre vrátenie tovaru:

REKLAMÁCIE

Voči Zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi, je Predávajúci zodpovedný za nezhodu Tovaru so zmluvou. V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je Predávajúci zodpovedný podľa zásad uvedených v Občianskom zákonníku.

Produkty, ktoré ponúka Obchode majú záruku producenta. Doba záruky každého produktu je zobrazená v jeho popise na stránkach internetového Obchodu.

Obchod nesie zodpovednosť z titulu nezhody predávaného Tovaru so zmluvou, ak je vec, ktorú predal chybná a tým pádom má zníženú hodnotu, používateľnosť, ak daná vec nemá vlastnosti, ktoré Obchod zaručoval v popise výrobku, ak bola vec vydaná v neúplnom, nekompletnom stave, o čom v momente uzavretia zmluvy Spotrebiteľ nevedel.

Reklamácie spolu s dokladom o kúpe a reklamačnom formulári zasielajte prosím na adresu: Reklamácia bude preskúmaná do 14 dní odo dňa prijatia produktu spolu s požadovanými dokumentami.

Nastavenia

x

Nastavenia

Podiel

Menu